Prevádzka STK: Ul. Kpt. Nálepku 49, 924 01 Galanta Tel: +421 948 325 500

O nás

Cenník STK RACING 2019STK

TECHNICKÁ KONTROLA

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podla jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou, vydanou na vykonanie zákona c. 725/2004 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie techn. stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných techn. jednotiek.
- brzdová sústava,
- riadenie,
- nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
- rám a karoséria,
- osvetlenie a svetelná signalizácia,
- predpísaná a zvláštna výbava,
- ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
- zataženie životného prostredia,
- identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje musia byť platne overené alebo kalibrované.

Ako prebieha technická kontrola?
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonat len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.
Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Vyhodnotenie technickej kontroly
Stupeň vyznačený „A“ – ľahká chyba, je spôsobilé
(nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách)

Stupeň vyznačený „B“ – vážna chyba, dočasne spôsobilé
(má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách)

Stupeň vyznačený „C“ – nebezpečná chyba, je nespôsobilé
(má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životného prostredia alebo poškodzuje pozemné komunikácie)

 

 

EK

EMISNÁ KONTROLA

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Hodnotenie stavu vozidla
Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:
- spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
- nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.