STK

TECHNICKÁ KONTROLA

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podla jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou, vydanou na vykonanie zákona c. 725/2004 Z. z. a podľa metodík schválených Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie techn. stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných techn. jednotiek.
- brzdová sústava,
- riadenie,
- nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
- rám a karoséria,
- osvetlenie a svetelná signalizácia,
- predpísaná a zvláštna výbava,
- ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
- zataženie životného prostredia,
- identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje musia byť platne overené alebo kalibrované.

Ako prebieha technická kontrola?
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonat len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.
Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Vyhodnotenie technickej kontroly
Stupeň vyznačený „A“ – ľahká chyba, je spôsobilé
(nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách)

Stupeň vyznačený „B“ – vážna chyba, dočasne spôsobilé
(má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách)

Stupeň vyznačený „C“ – nebezpečná chyba, je nespôsobilé
(má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životného prostredia alebo poškodzuje pozemné komunikácie)

STK Racing, s.r.o.

Ul. Kpt. Nálepku 49
924 01 Galanta
Smer Váhovce

telefón: +421 948 325 500
e-mail: stk@stk-racing.sk

Mapa

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:30

Vozidlo je potrebné pristaviť min. hodinu pred koncom pracovnej doby, prípadne telefonicky dohodnúť inak. Po dohode je možné vykonať kontrolu aj mimo prevádzkovej doby, prípadne cez víkend. Na vykonanie TK/EK je možné využiť aj rezerváciu termínu telefonicky alebo mailom!